Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZANI KAJAKÓW

Stowarzyszenia Bydgoskie Kajaki

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się zgodnie z cennikiem Wypożyczalni Stowarzyszenia.
 2. Wypożyczalnia pobiera zadatek w wysokości 30% za rezerwowaną usługę (wypożyczenie i transportu kajaków) płatną co najmniej na 7 dni przed datą realizacji usługi. W wypadku nie wpłynięcia zadatku na konto wypożyczalni zarezerwowana usługa może być nie realizowana przez Wypożyczalnię. Pozostałą część należności Wypożyczający wpłaca na miejscu w dniu dostawy kajaków w umówione miejsce.
 3. Wypożyczalnia nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 4. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
 5. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 8. Sprzęt zwracany do Wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 9. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 10. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 11. Za sprzęt nie zwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 12. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 15. Wypożyczający korzysta z wypożyczonego sprzętu na własną odpowiedzialność i ubezpiecza się we własnym zakresie.
 16. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez Wypożyczalnie i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
 17. Osoby naruszające Regulamin Wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 18. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 19. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca Wypożyczalni jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
  Za zgubienie/kradzież czy zniszczenie sprzętu Wypożyczający zapłaci Wypożyczalni w przypadku:
  • kajaka – 2000 zł;
  • wiosła lub kapoku – 100 zł.
   W przypadku przedziurawienia kajaku lub powstania w nim innej małej usterki Wypożyczający zapłaci Wypożyczalni – 200 zł.
 20. Wypożyczający sprzęt zobowiązuje się:
  • nie zachowywać w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów;
  • nie spożywać alkoholu i innych środków psychoaktywnych w czasie używania kajaka;
  • nie wykorzystywać sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  • nie zaśmiecać akwenów oraz miejsc postoju;
  • nie użyczać wypożyczonego sprzętu osobom trzecim.
  • przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania sportu i turystyki, na szlakach wodnych, w parkach krajobrazowych, rezerwatach itp.;
  • zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów;
  • opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania;
  • zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany.

Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

 


 

 

REGULAMIN CAMPINGU DRAWA

 

Regulamin skierowany jest do wszystkich osób, którzy, będą przebywać na terenie Pola
„Camping przy Drawie”.

 1. Każda osoba przebywająca na terenie pola namiotowego/campingowego obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wejście i przebywanie na terenie pola namiotowego/campingowego jest równoznaczne z akceptacją i znajomością niniejszego regulaminu.
 3. Pole namiotowe/campingowe znajduje się Przesieki 26, Krzyż Wielkopolski.
 4. Administratorem i zarządcą pola namiotowego/campingowego jest Stowarzyszenie Bydgoskie Kajaki dalej zwanym „Administratorem pola”.
 5. Przybywający na teren pola namiotowego/campingowego goście zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych – numer telefonu 790 224 205.
 6. Korzystanie z pola namiotowego jest płatne zgodnie z obowiązującym cennikiem. Płatność odbywa się z góry za cały pobyt.
 7. Doba pobytowa na terenie pola namiotowego/campingowego trwa do godziny 15:00 w dniu wyjazdu.

 8. W przypadku skrócenia pobytu Administrator pola nie zwraca opłat za niewykorzystane dni wypoczynku.

 9. Miejsce postoju można wybierać dowolnie, jednak nie na oznaczonych drogach. Przy ustawianiu przyczepy lub namiotu uprasza się o uwzględnianie ścieżek dojazdowych do innych namiotów, przyczep itp. Administrator pola w uzasadnionym przypadku może wskazać konkretne miejsce postoju.

 10. Parkowanie pojazdów odbywać się może tylko i wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Administrator pola w uzasadnionych przypadkach może nakazać parkowanie pojazdu w wyznaczonym miejscu.

 11. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie pola namiotowego.

 12. Parkingi nie są strzeżone.

 13. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku.

 14. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00.

 15. Każdy przebywający na terenie pola namiotowego/campingowego winien przestrzegać przepisów BHP oraz P.POŻ, a w szczególności zabrania się:
  a. rozpalania ogniska na terenie pola namiotowego/campingowego poza miejscem do tego przeznaczonym;
  b. używania i posługiwania się bronią sportowa oraz pneumatyczną- wiatrówką;
  c. ingerowania w jakikolwiek sposób w okoliczną zieleń;
  d. dewastowania infrastruktury pola namiotowego/campingowego;
  e. zakłócania porządku;
  f. okopywania namiotów;
  g. pozostawiania dzieci do lat 7 bez opieki rodziców lub opiekunów;
  h. zaśmiecania terenu pola namiotowego/campingowego poprzez wyrzucanie śmieci poza przeznaczonymi do tego koszami; i. wnoszenia środków odurzających; j. wnoszenia i używania środków pirotechnicznych.

 16. Na terenie pola namiotowego/campingowego znajduje się dostęp do rzeki Drawa Administrator pola namiotowego nie zapewnia nadzoru Ratownika WOPR na terenie pola namiotowego/campingowego.

 17. Każda osoba na terenie pola namiotowego/campingowego jest zobowiązana do troszczenia się o swoje mienie i przedmioty osobiste pozostawione na terenie kempingu.

 18. Administrator pola nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów będących własnością osoby będącej na terenie pola namiotowego/campingowego. Ponadto Administrator pola nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i straty lub uszkodzenia pojazdów. Jak również nie odpowiada za wypadki lub obrażenia powstałe z winy osób będących na terenie pola namiotowego/campingowego.

 19. Do wyrzucania śmieci służą kosze rozstawione na terenie kempingu.

 20. Każda osoba na terenie pola namiotowego/campingowego jest zobowiązana do utrzymywania miejsca, na którym przebywają, w porządku i czystości.

 21. Każda osoba na terenie pola namiotowego/campingowego jest zobowiązana do ochrony wszelkich roślin znajdujących się na terenie kempingu. Zabrania się łamania gałęzi oraz niszczenia (wbijanie gwoździ) i ścinania drzew.

 22. Na terenie pola namiotowego/campingowego i w jego bliskiej okolicy psy mogą przebywać trzymane na smyczy i pod kontrolą właściciela.

 23. Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego/campingowego odpowiada jego właściciel.

 24. Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

 25. Nieznajomość regulaminu NIE zwalnia z odpowiedzialności.

 26. Każda osoba znajdująca się na terenie pola namiotowego/campingowego zobowiązana jest do słuchania poleceń Administratora pola.

 27. W przypadku zniszczenia urządzeń lub wyposażenia pola namiotowego należy pokryć powstałą szkodę w pełnej wysokości.

 28. Każda osoba, która znajduje się na terenie pola namiotowego/campingowego obowiązana ja zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na pola, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

 29. Każda osoba przebywająca na terenie pola zobowiązana jest do korzystania z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 30. Niniejszy Regulamin jest dostępny na terenie pola oraz na stronie www.drawskie-kajaki.pl

 31. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 32. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2019

Przewiń do Góry